แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

แจ้งรายชื่อผู้สอบบัญชีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี

สรุปข้อสนเทศ โครงการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : KBSPIF เริ่มซื้อขายวันที่ 24 สิงหาคม 2563