ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

KBSPIF
ราคาล่าสุด
7.85 THB
เปลี่ยนแปลง(%เปลี่ยนแปลง)
+0.05 (0.64%)

เอกสารสำคัญเพื่อการเผยแพร่

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Khonburi Sugar Power Plant Infrastructure Fund หรือ KBSPIF โดยมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโรงไฟฟ้า รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ หลักทรัพย์ และ/หรือ ตราสาร อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ลงทุนได้ และนำหน่วยลงทุนชนิดที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อ่านเพิ่มเติม

จุดเด่นในการลงทุน

กองทุนรวมฯ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโรงไฟฟ้าซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการเข้าลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานและนำทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวออกจัดหาประโยชน์ เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

เมกะวัตต์

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS

เมกะวัตต์

ข่าวสารล่าสุด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 15

ผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2 686 6100
โทรสาร: +66 2 670 0430

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: +66 2 296 3582
โทรสาร: +66 2 683 1298