คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

  1. ผู้แทนจากบริษัทจัดการฯ โดยผู้แทนอย่างน้อยหนึ่งรายต้องเป็นผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่บริษัทจัดการฯ เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการฯ ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง พื้นฐานที่กองทุนรวมฯ ลงทุน เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจัดการฯ
  2. แจ้งแก่บริษัทจัดการฯ ให้ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมในเรื่องที่ต้องให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น