การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนครั้งแรก

กองทุนรวมฯ จะลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทไฟฟ้า โดยลงทุนในผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP โดยระยะเวลาตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ จะเริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนรวมฯ ชำระมูลค่าการเข้าลงทุนให้แก่ KPP และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2582

กองทุนรวมฯ จะได้รับผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า คิดเป็น

62.00%

ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

รายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังต่อไปนี้

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังงานไฟฟ้า 22 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ กฟผ. ทั้งนี้ KPP ได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในวันที่ 2 มกราคม 2558 ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ที่ได้ทำกับ กฟผ. โดยสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Purchaser: SPP) แบบ Adder มีปริมาณรับซื้อพลังไฟฟ้าสูงสุดที่ 22 เมกะวัตต์ที่ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ดังนั้นระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ณ วันที่คาดว่าจะมีการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณไตรมาส 1 ของปี 2563 จะคงเหลือประมาณ 20 ปี และ

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณพลังงานไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ ระหว่าง KPP กับ KBS โดยสัญญาดังกล่าวจะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นใหม่ระหว่าง KPP กับ KBS เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งผลิตจากโรงไฟฟ้าของ KPP ให้แก่ KBS ในปริมาณพลังงานไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุสัญญาที่ 3.5 เมกะวัตต์ โดยที่ สัญญาดังกล่าวจะมีกำหนดระยะเวลาโดยประมาณ 20 ปี ทั้งนี้ การจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ KBS จะช่วยเพิ่มความมั่นคงของการสร้างรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าแก่โรงไฟฟ้าและกองทุนรวมฯ มากขึ้น