รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) 42,000,000 15.00
2.  บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,000,000 6.07
3.  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 15,000,000 5.36
4.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,000,000 3.57
5.  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,000,000 2.86
6.  บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,000,000 2.86
7.  กองทุนเปิด กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 6,180,400 2.21
8.  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5,000,000 1.79
9.  บริษัท ไทยสมุทร ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,000,000 1.79
10.  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 4,000,000 1.43