รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน): 15.79%
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน): 4.13%
บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 3.45%
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน): 2.86%
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน): 2.86%
อื่น ๆ: 70.91%

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 05/09/2566 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) 44,225,300 15.79
2. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 11,555,100 4.13
3. บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 9,660,200 3.45
4. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,000,000 2.86
5. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,000,000 2.86
6. กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 7,514,500 2.68
7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5,000,000 1.79
8. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,000,000 1.79
9. นาย ไพบูลย์ สิริพงษ์วิเชษฐ์ 4,777,600 1.71
10. นาย รุจน์ทัย รักราชการ 3,337,900 1.19