กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี (“KBSPIF”)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Khonburi Sugar Power Plant Infrastructure Fund หรือ KBSPIF โดยมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโรงไฟฟ้า รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ หลักทรัพย์ และ/หรือ ตราสาร อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ลงทุนได้ และนำหน่วยลงทุนชนิดที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข้อมูลการเสนอขาย

จำนวนที่เสนอขาย ไม่เกิน 280,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนจะเท่ากับราคาเสนอขายสุดท้าย
ราคาเสนอขาย 10.00 บาท
มูลค่าเสนอขาย ไม่เกิน 2,800 ล้านบาท