เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. การจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. รายงานประจำปี 2565 และรายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. ข้อมูลของบุคคลที่กองทุนรวมเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยลงทุน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ดาวน์โหลด
Details Download
Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Unitholders of Khonburi Suger Power Plant Infrastructure Fund (KBSPIF) Download
Invitation to the 2023 Annual General Meeting of Unitholders of Khonburi Suger Power Plant Infrastructure Fund (KBSPIF) Download
Enclosure
Enclosure 1. Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Unitholders Download
Enclosure 2. The Fund’s significant matters and future direction in management Download
Enclosure 3. Annual Report for the year 2022 and financial statements as of December 31, 2022 in the QR Code format Download
Enclosure 4. Profiles and work experiences of the proposed auditors for the year 2023 Download
Enclosure 5. Guidelines for attending the 2023 Annual General Meeting of Unitholders through electronic means (E-AGM) Download
Enclosure 6. Document required for attending the 2023 Annual General Meeting of Unitholders through electronic means (E-AGM) Download
Enclosure 7. Proxy forms (Form A. and Form B.) Download
Enclosure 8. Profiles of persons proposed as unitholder’s proxies by the Fund Download
Enclosure 9. Privacy Notice for the unitholder’s meeting Download