เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ําตาลครบุรี (KBSPIF) ประจําปี 2567 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. การจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สําคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. รายงานประจําปี 2566 และรายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ www.kbspif.com ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ประวัติและประสบการณ์ทํางานของผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจําปี 2567 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. แบบฟอร์มคําถาม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจําปี 2566 ดาวน์โหลด
Details Download
Report on Matters Related to Khonburi Sugar Power Plant Infrastructure Fund (KBSPIF) for the year 2024 Download
Enclosure
Enclosure 1. The Fund's significant matters and future direction in management Download
Enclosure 2. Annual Report for the year 2023 and the financial statements as of December 31, 2023 in the QR Code format (or download at: https://www.kbspif.com/th) Download
Enclosure 3. Profiles and work experiences of the proposed auditors for the year 2024 Download
Enclosure 4. Query Form Download
Enclosure 5. Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Unitholders Download