เอกสาร ดาวน์โหลด
สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบ จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูล แทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื่นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มนําตาลครบุรี ประจำปี 2564 Download
รายงานข้อมูลและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารับทราบแทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. การจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. QR code สำหรับรายงานประจำปี 2563 และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
Details Download
Summary of Questions and Answers following Additional Inquiries from the Unitholders Related to the Report of of Khonburi Sugar Power Plant Infrastructure Fund (KBSPIF) in lieu of convening the 2021 Annual General Meeting of Unitholders Download
The Report for the acknowledgement of the unitholders of Khonburi Sugar Power Plant Infrastructure Fund (KBSPIF) in lieu of convening the 2021 Annual General Meeting of Unitholders Download
Enclosure
Enclosure 1. The Fund’s significant matters and future direction in management Download
Enclosure 2. QR code for Annual Report for the Year 2020 and Financial Statement as of December 31, 2020 Download
Enclosure 3. Profiles and Work Experience of the Proposed Auditors for the Year 2021 Download