กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี (“KBSPIF”)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Khonburi Sugar Power Plant Infrastructure Fund หรือ KBSPIF โดยมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโรงไฟฟ้า รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ หลักทรัพย์ และ/หรือ ตราสาร อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ลงทุนได้ และนำหน่วยลงทุนชนิดที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ประมาณการเงินลงทุนของโครงการ ประมาณ 2,800 ล้านบาท โดยเป็นส่วนผู้ถือหน่วยทั้งหมด
การจัดสรรหน่วยลงทุน
  • เจ้าของทรัพย์สิน ไม่เกิน ร้อยละ 30
  • ผู้ลงทุนทั่วไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
รายละเอียดทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง พื้นฐานที่กองทุนลงทุนครั้งแรก

สิทธิที่จะได้รับร้อยละ 62 ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี ซึ่งรายได้ของค่าไฟฟ้า ประกอบด้วย

  1. รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เฉพาะส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐและจากราคาเฉลี่ยค่าถ่านหิน ภายใต้สัญญาขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำนวน 22 เมกะวัตต์
  2. รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) (“KBS”) จำนวน 3.5 เมกะวัตต์
ประมาณการวันซื้อขายวันแรก ประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563