คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 11

รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566

แจ้งกำหนดการเปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 (แก้ไข Template)