รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4

รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31/05/2564

การเผยแพร่สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบ จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูล แทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุน

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)