แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 5

รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4

รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564