รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

แจ้งการเผยแพร่รายงานข้อมูลกองทุนรวมสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564

แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุน

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)