คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 8

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 7

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ปี 2565

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565