คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 15

รายงานการสรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวกับการรายงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวม

รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

แจ้งการเผยแพร่หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อรายงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

แจ้งกำหนดการจัดการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ประจำปี 2567 ในรูปแบบการส่งรายงานการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม