คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 9

รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 30 กันยายน 2565

แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 8

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565