KBSPIF ชูคุณภาพสินทรัพย์กองทุน มีความมั่นคงด้านกระแสเงินสด ประกาศจ่ายปันผลงวดไตรมาส 1/2564 ในอัตรา 0.396 บาทต่อหน่วย

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) ตอกย้ำคุณภาพสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดได้ดี จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยในอัตรา 0.2540 บาทต่อหน่วย