ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: +66 2 296 3582
โทรสาร: +66 2 683 1298

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์