บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2 686 6100
โทรสาร: +66 2 670 0430
เว็บไซต์: www.ktam.co.th

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ