วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
10.8433 3,036,144,980.39
10.8738 3,044,685,386.15
10.8593 3,040,617,237.17
10.8059 3,025,664,476.39
11.1420 3,119,763,723.64
11.0812 3,102,760,282.83
11.1809 3,130,675,085.50