วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
10.7275 3,003,713,686.55
10.8904 3,049,326,741.48
10.9812 3,074,738,546.60
10.9931 3,078,093,456.90