วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
10.9051 3,053,442,247.58
10.9080 3,054,244,747.33
10.9723 3,072,263,753.32