วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
11.1420 3,119,763,723.64
11.0812 3,102,760,282.83
11.1809 3,130,675,085.50