รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ