สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ