สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 7

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ปี 2565

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 (แก้ไข PDF)

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565