รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 7

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ปี 2565

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 (แก้ไข PDF)

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565

แจ้งกำหนดการเปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) ประจำปี 2565

แจ้งการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 6