คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (แก้ไข Template)

รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (แก้ไข)