สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 11

รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566