แจ้งกำหนดการเปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 (แก้ไข Template)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 10

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

งบการเงินรายปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2565